இலங்கையின் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available

கடந்த 12ம் திகதி முதல் இலங்கையின் தங்க விலைகளில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் தொடந்து ஒரு நிலையான விலையினை கொண்டு காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான நிலைமையானது தங்கம் விற்பனை செய்வோருக்கும் அதனை வாங்குபவர்களுக்கும் ஒரு சாதகமான காலமாகும்.