தைரியமாக வந்து உண்மையை பேசிய சிங்கள சகோதரிகள்! (வீடியோ இணைப்பு)

அட்டுழுகம “பாத்திமா ஹைபாவின்” மோசடி நாடகம்.
ஊரை குழப்பிய இனவாதிகள்!
உண்மையை வெளிப்படுத்திய #சிங்கள சகோதரிகள்!

அதிகம் செயார் செய்யுங்கள்!

அடுளுகம atulugama muslim video

அட்டுழுகம “பாத்திமா ஹைபாவின்” மோசடி நாடகம்.தைரியமாக வந்து உண்மையை பேசிய சிங்கள சகோதரிகள்! (வீடியோ இணைப்பு)அட்டுழுகம “பாத்திமா ஹைபாவின்” மோசடி நாடகம்.ஊரை குழப்பிய இனவாதிகள் !உண்மையை வெளிப்படுத்திய சிங்கள சகோதரிகள்!அதிகம் செயார் செய்யுங்கள்!

Posted by Akurana Today on Friday, July 5, 2019