இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Wednesday, February 02

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Mrs Dharmasiri (physiotherapist)4:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Bopitiya (Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)CALL
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)CALL
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Yushra Rifshan (Dentist)11:00A
🩺Mrs Safiya Shereen (Counselling)2:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)4:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Duminda Yasarathna (Chest Physician)7:00P
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)7:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Manjula Amarasingha8:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)8:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)8:00P
🩺
🩺Dental Clinic 11 AM
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺PCR Test (24 Hrs)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Akurana Power Cut Time