இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Tuesday, February 01

Channel Centre Akurana0777992285
🩺Dr Faizal (Paediatrician)5:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Dr Zafarullah (ENT Surgeon)8:30P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:00P
🩺Dr Mrs Anushki Wijeywardhana (Dermatologist)4:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)CALL
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)CALL
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL
Royal Care (ISS)0776606471
🩺Dr Yushra Rifshan (Dentist)11:00A
🩺Mrs Safiya Shereen (Counselling)2:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)7:00P
🩺Dr Musthak (VOG)7:30P
🩺Dr Mudith Samaraweera (Radiology)8:00P
🩺Dr Zafarullah (ENT Surgeon)8:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:00P
🩺Dr Nadun Vidanayke (Scanning, Radiologist)CALL
🩺PHARMACY 8-11PM
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺PCR Test (24 Hrs)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Akurana Power Cut Time