இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Monday, January 24

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Yushra Rifshan (Dentist)1:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:30P
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)7:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Musthak (VOG)8:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)9:00P
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺PCR Test (24 Hrs)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Mrs Dharmasiri (physiotherapist)4:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)CALL
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)CALL
🩺Mrs Shanaz Muzna(பேச்சு Speech & Language Therapist)CALL
🩺Mrs Safiya Shereen (Counselling)CALL
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்