இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Wednesday, January 19

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)4:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)9:00P
🩺Dr Bopitiya (Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)CALL
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Mrs Safiya Shereen (Counselling)2:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)6:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)7:00P
🩺Dr Musthak (VOG)7:00P
🩺Dr Manjula Amarasingha7:00P
🩺Dr Duminda Yasarathna (Chest Physician)7:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)8:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)9:00P
🩺Dr Prashathika Jayasekara (ENT)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺PCR Test (24 Hrs)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Read:  19 May - Thursday, Today Doctors - இன்றைய வைத்தியர்கள்

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available