இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Monday, November 29

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Zaneera Begum (Counselling)2:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Dilhani Ranasingha (Radiologist)6:30P
🩺Dr Kanchana Karunarathne (Dermatologist)7:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr RDK Rajapaksha (Eye surgeon)8:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)9:30P
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Akurana Power Cut Time