இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Monday, November 14

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Manjula Amarasingha8:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)8:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)9:30P
🩺Dr Kanchana Ramanayke (Scan)CALL
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)12:00P
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)5:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
Read:  Akurana Power Cut Time