இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Friday, November 05

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)2:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:30P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
🩺Dr Musthak (VOG)CALL
Read:  அக்குறணையை கம்யூனிட்டி கத்தார் - நிதியுதவி (ACQ) - Scholarship Program