இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Friday, October 29

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)3:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Shanaz (Endocrinologist)6:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺Dr Musthak (VOG)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)10:00A
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)11:00A
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)6:00P
🩺Dr Dilhani Ranasingha6:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺OPD 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺CTG / ECG 24 Hrs
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்