இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Wednesday, October 27

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)3:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Dumindha Jayasooriya (Pediatric Radiologist)4:00P
🩺Dr Musthak (VOG)4:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)3:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)4:00P
🩺Dr Amila Sashanka Rathnayake (Plastic Surgeon)4:00P
🩺Dr Musthak (VOG)4:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)6:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Chandana Herath (VOS)7:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)8:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)CALL
🩺Mrs Safiya Shereen (Counselling)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  அக்குறணையை கம்யூனிட்டி கத்தார் - நிதியுதவி (ACQ) - Scholarship Program