இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Saturday, October 23

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Musthak (VOG)3:30P
🩺Dr Mrs Anushki Wijeywardhana (Dermatologist)4:00P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)4:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)6:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)7:00P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Mrs Derling Rajapaksha (Occupational)1:00P
🩺Dr Hariz Mohamed1:30P
🩺Dr Buddini Disanayaka (Dermatologist)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Musthak (VOG)2:00P
🩺Mrs Zaneera Begum (Counselling)2:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)3:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)4:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:00P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Chandana Herath (VOS)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors - Tuesday, January 18