இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Tuesday, October 19

Royal Care (ISS) – 0776606471
Dr A.C.M. Musthaq (VOG ) visit at Royal Care Hospital
Date: 23.10.2021 Time 2.00 PM
🩺Mrs Safiya Shereen (Counselling)2:00P
🩺Dr Mudith Samaraweera (Radiology)3:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:00P
🩺Dr Senthuran (Oncologist – Cancer)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)CALL
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்