இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Wednesday, October 06

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Dumindha Jayasooriya (Pediatric Radiologist)4:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)4:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:00P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Amila Sashanka Rathnayake (Plastic Surgon)4:00P
🩺Dr Chinthaka Godingamuwa (VP)4:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)4:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)6:00P
🩺Dr Santha Kumara (Paediatrician)6:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Chandana Herath (VOS)CALL
🩺Dr Mudith Samaraweera (Radiology)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
Read:  அக்குறணையை கம்யூனிட்டி கத்தார் - நிதியுதவி (ACQ) - Scholarship Program