இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, October 03

🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)10:00A
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)4:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)8:30AM
🩺Dr Danushka Rathnayaka (Neurologist)9:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Chinthaka Godingamuwa (VP)12:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)12:30P
🩺Dr Chandana Herath (VOS)3:30P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Ruwan Herath (Radiologist)6:00P
🩺Dr R C B Rajakaruna (V.S)8:30AM
🩺Dr Danushka Rathnayaka (Neurologist)9:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
Read:  Akurana Power Cut Time