அக்குறணையில் என்னதான் நடக்கிறது?அங்குள்ளவர்களே சொல்லும் பதில்..

கண்டி, அக்குறணையில் என்னதான் நடக்கிறது?அங்குள்ளவர்களே சொல்லும் பதில்.

Read:  ஜனாஸா -தெலும்பு கஹவத்தை - அல்ஹாஜ் நிஸ்தார்