அக்குறணையில் என்னதான் நடக்கிறது?அங்குள்ளவர்களே சொல்லும் பதில்..

கண்டி, அக்குறணையில் என்னதான் நடக்கிறது?அங்குள்ளவர்களே சொல்லும் பதில்.

Previous articleவெளிமாவட்ட மக்கள் 20ம் திகதி வரை கொழும்பை விட்டு வெளியேற முடியாது.
Next articleஅக்குறணை மக்கள் பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குகின்றனர்