இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, September 26

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)2:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Chinthaka Godingamuwa (VP)12:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)12:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)4:00P
🩺Dr Mudith (Scanning)6:00P
🩺Dr Chandana Herath (VOS)7:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
🩺CTG / ECG 24 Hrs
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்