இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Monday, September 20

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)4:30P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Shafi Shahabdeen (Circumcision)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Zaneera Begum (Counselling)2:00P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)3:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:00P
🩺Dr Kanchana Ramanayke (Scan)CALL
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Akurana Power Cut Time