இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, September 19

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)1:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)1:00P
🩺Dr Chinthaka Godingamuwa (VP)12:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)2:00P
🩺Dr Duminda Yasarathna (Chest Physician)3:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:30P
🩺Dr Ruwan Herath (Radiologist)6:30P
🩺Dr R C B Rajakaruna (V.S)8:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Amal Thilakarathne (Rheumatologist)CALL
🩺Dr Chandana Herath (VOS)CALL
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)11:00A
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)3:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:30P
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL
Read:  Akurana Power Cut Time