இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Saturday, September 18

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Hariz Mohamed1:00P
🩺Mrs Derling Rajapaksha (Occupational)1:00P
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)12:30P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)2:00P
🩺Mrs Zaneera Begum (Counselling)2:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)3:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)3:00P
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)4:00P
🩺Dr. Rihana Hasim (Endocrinologists)4:00P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Chandana Herath (VOS)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)CALL
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)CALL
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Dr Ruwan Wikramasinghe (VOG)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Kirishantha (E.E.G)12:30P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)3:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)4:00P
🩺Dr Mrs Anushki Wijeywardhana (Dermatologist)4:00P
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)4:30P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:00P

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

Read:  ஜனாஸா - தெமடகஸ்தென்ன , ஆயிஷா உம்மா

**Daily-2+tax when your phone balance is available