அக்குறணையில் ஊரடங்கு நேரத்தில் இலவச மருத்துவ ஆலோசனை

அக்குறணையில் ஊரடங்கு நேரத்தினை கருத்தில் கொண்டு இலவச மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கும் குழுவின் விபரம் (Akurana Health Committee)

Dr. Salih
0776760150
10.00AM – 2.00PM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Rahmath Salih
0772094309
8.00AM – 8.00 PM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Fazliya Thaha
0771072287
4.30PM – 9.30PM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Shakir
0777785540
After 10AM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Naseem
0773419741
Anytime
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Rafiya Inshaf
0771661617
8.00AM – 7.00PM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr.Aslam
0773755328
Anythime
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Miyad
0771727489
2.00PM – 8.00PM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Rizky
0772094309
8.00AM – 8.00PM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Nizla
0777491175
2.00PM – 8.00PM
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Dr. Hisham
0777723456
Anytime
சிறுவர்கள் சம்பந்தப்படவை – Child Related
பொதுவான மருத்துவ பிரச்சினைகள் – General practitioner

Fathima Mauroof
0776533515
9.00AM – 12.00PM
சிறுவர்கள் சம்பந்தப்படவை – Child Related
பெண்கள் சம்பந்தப்படவை – Women Related

Dr. Zainab
0711911666
12.00PM – 10.00PM
சிறுவர்கள் சம்பந்தப்படவை – Child Related
பெண்கள் சம்பந்தப்படவை – Women Related

Dr.Zahra
0716826262
9.00AM – 9.00PM
பெண்கள் சம்பந்தப்படவை – Women Related

Dr. Jameel
0762143728
8.00AM – 8.00PM
கண்கள் சம்பந்தமானவை – Eye Related

Dr.Mazaya
0762143728
8.00AM – 8.00PM
கண்கள் சம்பந்தமானவை – Eye Related

Dr.zaheer
0773407936
8.00AM – 2.00PM
சத்திரசிகிச்சை – Surgery

Dr. Nilam
0778292662
4.00PM – 10.00PM
சிறுவர்கள் சம்பந்தப்படவை – Child Related
சத்திரசிகிச்சை – Surgery

Dr. Nawsard
0773271211
10.00AM – 3.00PM
இதயம் + நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்டவை
Heart + Lungs

Dr. Inoshan
0713332100
Anytime
எலும்புகள் – Bone Related
சத்திரசிகிச்சை – Surgery

Dr. Ruzmin Shifa
+447535308896
Anytime
பல் சம்பந்த்தப்பட்டவை – Dentist

Dr. Rizwana
0777902592
4.00PM – 6.00PM
பல் சம்பந்த்தப்பட்டவை – Dentist

Dr. Raleefa
0779393902
8.00AM – 12.00PM
பல் சம்பந்த்தப்பட்டவை – Dentist

Check Also

அக்குறணை வெள்ளப் பிரச்சினை பற்றிய எனது பார்வை

அண்மையில் (2023/12/07 மற்றும் 08 ஆம் திகதி) அக்குறணையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு பலரது பேசுபொருளாக மாறியிருப்பதை நேரடியாகவும் சமூக வலைதளங்கள் …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters