அக்குறணையில் தொடர்ச்சியாக கிளினிக் செல்பவர்களுக்கு

அக்குறணை வாழ் மக்களுக்கு..

தொடர்ச்சியாக கிளினிக் செல்பவர்கள் உங்களது கிளினிக் விபரங்களை பதிந்து கொள்ள வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் உங்களது பகுதிக்குப் பொறுப்பான Development Officer ஐ தொடர்பு கொள்ளவும்.

அவர்கள் உங்களுக்கான பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குவார்கள், இன்ஷா அல்லாஹ்.

~

உங்கள் பகுதிக்குப் பொறுப்பான Development Officer களது தொடர்பு இலக்கங்கள்:

Contact numbers of divisional development officers

1) Bulugohothanna
Mrs. K.V. Nadeeka
+94 771 331 775

2) Kasawatta
Mrs. T.S.S.N. Rositha
+94 779 799 459

3) Udawaliketiya
Mr. K.P.W.G.A.C. Wijewardhana
+94 711 571 426

4) Palleweliketiya
+94 770 341 637

5) Dedangolla
Mrs. E.M.T.G.A. Kumarihami
+94 778 120 908

6) Akurana
Miss. M.R. Shanas Farwin
+94 779 764 936

7) Telembugahawatta
Mrs. S.Z. Munawwara
+94 767 372 757

8) Waragashinna
Mrs. A. Kumudunee Jayarathne
+94 774 011 090

9) Neerella
Mrs. G.G. Sagarika Sandakanthi
+94 713 003 094

10) Melchena
+94 713 094 432

11) Malwanahinna
Mr. M.B.M. Rilwan
+94 777 421 891

12) Kurugoda
Mrs. B.M. Nandanee Basnayaka
+94 715 952 651

13) Hureegolla
Mrs. G.G.M.M.S. Safinas
+94 714 945 025

Read:  Akurana Power Cut Time

14) Delgasthenna
+94 710 189 531

15) Pangollamada
Mrs. K.R.G. Dinusha Sumanasena
+94 775 299 926

16) Malgamandeniya
Mr. S.G.D.P. Kumara
+94 719 771 864

17) Dunuwila North
Mrs. Amali Kanchana
+94 719 612 213

18) Dunuwila South
Mrs. K.A.A.S. Priyanka Alahakoon
+94 712 965 780

19) Mawathupola
Mr. P.W.W.W. Bandara
+94 718 588 900

20) Kurungugahaela
Mr. L.P.R.P.C. Lelwala
+94 711 139 690

21) Uggala
Mr. M.R.F. Rismiya
+94 774 041 618

~

Compiled by:
Akurana Health Committee
2020.04.05
10.45 pm