இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, September 05

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Danushka Rathnayaka (Neurologist)9:00 AM
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)10:00A
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)11:00A
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Dusantha Medagedara(சுவாசம், சளி Respiratory)4:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)1:00P
🩺Dr Chinthaka Godingamuwa (VP)12:00P
🩺Dr Senthuran (Oncologist – Cancer)12:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Duminda Yasarathna (Chest Physician)3:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)4:00P
🩺Dr Ruwan Herath (Radiologist)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)6:00P
🩺Dr R C B Rajakaruna (V.S)8:30AM
🩺Dr Danushka Rathnayaka (Neurologist)9:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Amal Thilakarathne (Rheumatologist)CALL
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Akurana Power Cut Time