சிந்தனைக்கான நேரம் இதுவே. Fazir Mohideen

அக்குறணை பாஸீர் மொஹிடீன் அவர்களின் “சிந்தனைக்கான நேரம் இதுவே” என்ற ஒரு சிறந்த வீடியோ..

Read:  அக்குறணை நகரம் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் பிரச்சினைக்கு தீர்வு - நிமல் லன்சா