இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Tuesday, August 24

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:00P
🩺Dr Danushka Rathnayaka (Neurologist)9:00P
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)10:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)5:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)6:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)6:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)8:30P
🩺Dr Shirley Ekanayake (Scanning)CALL
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்