இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Friday, August 20

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)3:00P
🩺Dr Muneer Ahamed (Endocrinologist)4:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)7:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)3:30P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Shirley Ekanayake (Scanning)7:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)CALL
🩺Dr Rajakaruna (Surgeon)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  அக்குறணையை கம்யூனிட்டி கத்தார் - நிதியுதவி (ACQ) - Scholarship Program