இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Monday , August 16

அக்குறணையில் இன்றைய வைத்தியர் வருகைகள் விபரம்.
Today Akurana Doctors visits details…
Date: Monday, August 16, 2021

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)9:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Shafi Shahabdeen (Circumcision)4:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)CALL
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்