இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, August 15

அக்குறணையில் இன்றைய வைத்தியர் வருகைகள் விபரம்.
Today Akurana Doctors visits details…
Date: Sunday, August 15, 2021

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Dusantha Medagedara(சுவாசம், சளி Respiratory)4:30P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:00P
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Senthuran (Oncologist – Cancer)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:30P
🩺Dr Duminda Yasarathna (Chest Physician)3:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)3:00P
🩺Dr Ruwan Herath (Radiologist)5:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:30P
🩺Dr Rajakaruna (Surgeon)8:30A
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)9:00P
🩺Dr Amal Thilakarathne (Rheumatologist)CALL
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்