இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Saturday, August 14

அக்குறணையில் இன்றைய வைத்தியர் வருகைகள் விபரம்.
Today Akurana Doctors visits details…
Date: Saturday, August 14, 2021

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Hariz Mohamed1:00P
🩺Mrs Derling Rajapaksha (Occupational)1:00P
🩺Dr Senthuran (Oncologist – Cancer)12:00P
🩺Dr Buddini Disanayaka (Dermatologist)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Zaneera Begum (Counselling)2:30P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)5:00P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)5:00P
🩺Dr Kanchana Ramanayke (Scan)5:00P
🩺Dr Ruwan Wikramasinghe (VOG)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)6:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:30P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺OPD 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺Optical Open (9am-8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)2:30P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)4:00P
🩺Dr Mrs Anushki Wijeywardhana (Dermatologist)4:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)6:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

Read:  ஜனாஸா - தெலும்பு கஹ வத்தை , சித்தி பாத்திமா

**Daily-2+tax when your phone balance is available