இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Friday, August 13

அக்குறணையில் இன்றைய வைத்தியர் வருகைகள் விபரம்.
Today Akurana Doctors visits details…
Date: Friday, August 13, 2021

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)10:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:30P
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)3:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)7:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Shirley Ekanayake (Scanning)7:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺OPD 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺Optical Open (9am-8pm)
Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்