ஜனாஸா – துணுவில ரோட், ஹரிஸ்

அக்குறணை – துணுவில வீதி
ஹரிஸ் அவர்கள் காலமானார்கள்

அன்னார் அப்துல் முயீன், அஸ்லம் அவர்களின் அன்பு சகோதரர் ஆவார்

யாஅல்லாஹ் அவர்களின் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து ஜென்னதுல் பிர்தெளஸ் எனும் சுவர்க்கத்தை வழங்கிவிடுவாயாக
ஆமீன்..‎

Dunuwila Road
Haris Passed away
Brother Of Abdul Mueen and Aslam

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்