இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Thursday, August 12

அக்குறணையில் இன்றைய வைத்தியர் வருகைகள் விபரம்.
Today Akurana Doctors visits details…
Date: Thursday, August 12, 2021

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Shafi Shahabdeen (Circumcision)4:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:30P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:00P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)4:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)7:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr Pradeep Alahakoon (Oncologist புற்றுநோயியல்)7:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:30P
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Dr Gayani Liyanage (Scanning)CALL
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺OPD 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺Optical Open (9am-8pm)
Read:  Akurana Power Cut Time