இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Wednesday, August 11

அக்குறணையில் இன்றைய வைத்தியர் வருகைகள் விபரம்.
Today Akurana Doctors visits details…
Date: Wednesday, August 11, 2021

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)2:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)3:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Mrs Anushki Wijeywardhana (Dermatologist)4:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺Dr Shafi Shahabdeen (Circumcision)CALL
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)1:30P
🩺Dr Amila Sashanka Rathnayake (Plastic Surgon)4:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)6:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Gayani Liyanage (Scanning)CALL
🩺Dr Danushka Rathnayaka (Neurologist)CALL
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)CALL
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺OPD 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺Optical Open (9am-8pm)

Check Also

அக்குறணை வெள்ளப் பிரச்சினை பற்றிய எனது பார்வை

அண்மையில் (2023/12/07 மற்றும் 08 ஆம் திகதி) அக்குறணையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு பலரது பேசுபொருளாக மாறியிருப்பதை நேரடியாகவும் சமூக வலைதளங்கள் …

You cannot copy content of this page