ஜனாஸா – குடுகலை, செளத்துன் நிஸா

77A குடுகலை ஹைராத் மஹல்லா

செளத்துன் நிஸா அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

முஹம்மது முஹுதீன், பாத்திமா தம்பதிகளின் மகளும்

முஹம்மத் இப்ராஹீம் (குருகோடை) அவர்களின் அன்பு மனைவியும்

முஹம்மத் நஷாபீ
முஹம்மத் நாஷிக்
பாத்திமா நஸ்மிலா அவர்களின் அன்பு தாயும்

முஹம்மத் அஸாம்
பாத்திமா ரிஸ்கா
பாத்திமா நிஸ்லா அவர்களின் மாமியாரும் ஆவார்

நல்லடக்க விபரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்