ஜனாஸா – தெலும்புகஹவத்தை – செய்யத் முஹம்மத்

283/C தெலும்பு கஹவத்தை மஹ்மூர் மஹல்லா

செய்யத் முஹம்மத் (குஞ்சு மாமா) அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் அப்துல் காதர், சுலைஹா உம்மா தம்பதிகளின் மகனும்

உம்மு சல்மா அவர்களின் அன்பு கணவரும்

சூறத்துன்நிஸா
ரியாஸா
ஹாரிஸ் (கத்தார்)
பர்ஸானா
பஸ்மினா
அனீஸ்
அஸ்மில் அவர்களின் அன்பு தந்தையும்

மர்ஹூம் பல்கீஸ் உம்மா
கஜ்ஜத்
இஸ்மாயில் அவர்களின் சகோதரரும் ஆவார்

ஜனாஸா நல்லடக்கம் 28-07-2021 அன்று ஓட்டமாவடிக்கு எடுத்து செல்லப்படும்

அறிவிப்பவர் மகன் அனீஸ்

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்