ஒரே பார்வையில் புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம்

உள்நாட்டு உள்ளக விவகார அனர்த்த முகாமைத்துவம் சமல் ராஜபக்ஸ

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு சந்தை பல்வகைமை – பிரியங்கர ஜயரத்ன

சூரிய சக்தி , காற்று, நீர் மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் – துமிந்த திசாநாயக்க

பத்திக், கைத்தறி உற்பத்தி, உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி – தயாசிறி ஜயசேகர

கூட்டறவு சேவைகள், சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி நுகர்வோர் பாதுகாப்பு – லசந்த அழகியவன்ன

சிறைச்சாலைகள்புணரமைப்பு, சிறைக்கைதிகள் புனர்வாழ்வளிப்பு – சுதர்சினி பெர்ணான்டோபுள்ளே

தெங்கு, கித்துள், பனை உற்பத்தி அபிவிருத்தி – அருந்திக்க பெர்ணான்டோ

கிராமிய வீதிகள், ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் – நிமல் லங்சா

காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் – ரொசான் ரணசிங்க

தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு – கனக ஹேரத்

தேசிய மரபுரிமைகள், கிராமிய கலைகள் மேம்பாடு  – விதுல விக்கிரமநாயக்க

சிறு பயிர்செய்கை அபிவிருத்தி – ஜானக வக்கும்புர

பௌத்த பல்கலைக்கழகங்கள், பிரிவெனாக்கல் – விஜித்த பேருகொட

சமூர்த்தி, வியாபார அபிவிருத்தி – ஷெகான் சேமசிங்க

உர உற்பத்தி, இராசாயன வளங்கள்- மொஹான் டி சில்வா

இரத்தினகல், கனிய வளங்கள் கைத்தொழில் – ரொஹான் ரத்வத்த

வாகன ஒழுங்குறுத்துகை, மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் – திலும் அமுனுகம 

வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு – விமரவீர திசாநாயக்க 

பிராந்திய உறவு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை – தாரக பாலசூரிய

கிராமிய வீடமைப்பு – இந்திக்க அநுருத்த

மீன் ஏற்றுமதி – காஞ்சன விஜயசேகர

கிராமிய மற்றும் பிரசேத நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி  – சனத் நிசாந்த 

Read:  மீண்டும் ரணில் !!

மகாவலி வலய கால்வாய் அபிவிருத்தி, பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்  – சிறிபால கம்லத்

மகாணசபைகள், உள்ளுராட்சி – சரத் வீரசேகர

கிராமிய வயல்நிலங்கள், குளங்கள், நீர்பாசன அபிவிருத்தி – அநுராத ஜயரத்ன 

தபால் சேவைகள், வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி – சதாசிவம் வியாழேந்திரன்

 கிராமிய, பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு – தேனுக விதானகமகே

ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை அபிவிருத்தி – சிசிர ஜயக்கொடி

மகளிர் சிறுவர் அபிவிருத்தி – பியால் நிஷாந்த டி சில்வா

கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாடு – பிரசன்ன ரணவீர

விமான சேவைகள், ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி – டி.பி.ஜானக்க

கால்நடை வளங்கள், பால் – முட்டை சார்ந்த தொழில் – டி.பி.ஹேரத்

நெல், தானிய வகைகள், விதை உற்பத்தி, உயர் தொழில்நுட்பம்  – சஷிந்திர ராஜபக்ஷ

நகர அபிவிருத்தி , கரையோர பாதுகாப்பு, கழிவுப்பொருள் அகற்றுகை – நாலக்க கொடஹேவா 

தோட்ட வீடமைப்பு சமூதாய உட்கட்டமைப்பு – ஜீவன் தொண்டமான் 

நிதி மூலதனசந்தை, அரச தொழில் மறுசீரமைப்பு – அஜித் நிவாட் கப்ரால் 

 திறன்கள் அபிவிருத்தி, தொழில்கல்வி – சீதா அரம்பேபொல

ஔடத உற்பத்தி – சன்ன ஜயசுமன

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day

Read:  ஜும்மா தொழும் இடங்களில் மாற்றம் - ஜம்இய்துல் உலமா