தோல்வியைத் தழுவியுள்ள 60 க்கும் மேற்பட்ட அரசியல்வாதிகளின் விபரங்கள்

தோல்வியைத் தழுவியுள்ள 60 க்கும் மேற்பட்ட அரசியல்வாதிகளின் விபரங்கள்

தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பட ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் (UNP) போட்டியிட்ட கிட்டத்தட்ட 16 வேட்பாளர்கள் 2020 பொதுத் தேர்தலைத் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு இடத்தைப் பெறத் தவறிவிட்டனர்.

சமகி ஜன பலவேகயா (SJP) யிலிருந்து 26 வேட்பாளர்களும், இலங்கை பொது ஜனா பெரமுனாவின் (SLPP) 15 வேட்பாளர்களும், தேசிய மக்கள் சக்தியின் (NPP) 03 வேட்பாளர்களும் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு இடத்தைப் பெறத் தவறிவிட்டனர்.

பாராளுமன்றத்தில் இடம் பெறத் தவறிய முக்கிய வேட்பாளர்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு.

கொழும்பு மாவட்டம்

SLPP – திலங்க சுமதிபாலா

UNP – ரனில் விக்கிரமசிங்க, ரவி கருணநாயக்க, தயா கமகே

SJB – ஏ.எச்.எம். பெளசி, சுஜீவா செனாசிங்க, ஹிருனிகா பிரேமச்சந்திரா

கம்பாஹா மாவட்டம்

SLPP- துலித் விஜசேகர

UNP – ருவன் விஜேவர்தன, அர்ஜுனா ரனதுங்க

SJB –அஜித் மனாபெருமா, விஜித் விஜயமுனி சோய்சா, சதுரா சேனரத்ன, எட்வர்ட் குணசேகர

களுத்துறை மாவட்டம்

UNP – பாலிதா தேவரப்பெருமா, லக்ஷ்மன் வி.ஜேமன்னே

SJB – அஜித் பி.பெரேரா

NPP – நலிந்த ஜெயதிஸ்

காலி மாவட்டம்

UNP – வஜிரா அபேவர்தன

SJB – விஜெபாலா ஹெட்டியராச்சி, பதுலா லால் பண்டரிகோடா, பியாசேனா கமகே

மாத்தறை மாவட்டம்:

SLPP – லட்சுமன் யாபா அபேவர்தன, மனோஜ் சிறிசேன, நிரோஷன் பிரேமரத்ன

NPP – சுனில் ஹண்டுனெட்டி

ஹம்பாந்தோட்டா மாவட்டம்:

NPP – நிஹால் கலபதி

குருநாகலா மாவட்டம்

SLPP – எஸ்.பி. நவின்னா, தரநாத் பஸ்நாயக்க, டி.பி. ஏகநாயக்க

UNP – அகிலா விராஜ் கரியவாசம்

SJB – இந்திகா பண்டாரநாயக்க

புத்தளம் மாவட்டம்

UNP -பலிதா ரங்க பண்டாரா

SJB – சாந்தா அபேசேகர

அனுராதபுர மாவட்டம்

SLPP – வீரகுமாரா திசனநாயக்க, எஸ்.ஏ.முத்துக்குமரன்

SJB – சந்திரணி பண்டாரா, பி. ஹாரிசன், சண்டிமா கமகே

பொலன்னருவ மாவட்டம்:

UNP – நலகா கொலோன்

SJB – சிட்னி ஜெயரத்னே

பதுல்லை மாவட்டம்

SJB – லட்சுமன் செனவிரத்ன, ரவி சமரவீர

மோனராகல மாவட்டம்

SLPP – பத்ம உதய சாந்தா குணசேகர, சுமேதா ஜி.ஜயசேனா

SJB – ஆனந்த குமாரசிறி

நுவரஎலியா மாவட்டம்

UNP – நவீன் திசாநாயக்க, கே.கே. பியதாச

SJB – மயில்வகனம் திலகராஜ்

மாத்தளை மாவட்டம்

SLPP – லட்சுமன் வசந்தா பெரேரா

SJB – வசந்தா அலுவிஹரே, ரஞ்சித் அலுவிஹரே

கேகல்லை மாவட்டம்

UNP – சந்தீப் சமரசிங்க

SJB – துசிதா விஜேமன்னே

இரத்தினபுரி மாவட்டம்

SLPP – துனேஷ் கங்கந்தா

SJB – கருணாரத்ன பரணவிதனே, ஏ.ஏ. விஜெதுங்கே

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

TNA – எஸ்.யோகேஸ்வரன், ஞானமுத்து சிவனேசன்

SLMC – அலி ஜாஹிர்

ACMC – அமீர் அலி

திருகோணமலை

SLPP – சுசாந்தா புஞ்சி நிலமே

SJB – அப்துல் மஹரூப்

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

UNP – விஜயகால மகேஸ்வரன்

ITAK – மாவை சேனதிராஜா, இ.சரவனபவன்

Ampara District:

UNP – அனோமா கமகே

Previous articleஇம்தியாஸ் உள்ளிட்ட 7 பேரை தேசியப் பட்டியலுக்கு நியமித்த SJB – SLMC + ACMC க்கு இடமில்லை
Next articleஜனாஸா – தெலும்புகஹவத்த – றினாஸ் முஹம்மட்