இம்தியாஸ் உள்ளிட்ட 7 பேரை தேசியப் பட்டியலுக்கு நியமித்த SJB – SLMC + ACMC க்கு இடமில்லை

இம்தியாஸ் உள்ளிட்ட 7 பேரை தேசியப் பட்டியல் உறுப்பினர்களாக நியமித்த SJB – SLMC + ACMC  க்கு இடமில்லை

(SJB – சமகி ஜன பலவேகய)

1. Ranjith Mathuma Bandara ரஞ்சித் மதும பண்டார 

2. Harin Fernando ஹரீன் பெர்னாண்டோ

3. Imthiaz Bakeer Makkar இம்தியாஸ் பாகீர் மாகார்

4. Tissa Athanayak திஸ்ஸ அதநாயக

5. Eran Wikramthunga ஏரான் விக்ரமதுங்க

6. Mayantha Dissanayak மாயன்த்த திசாநாயக்க

7. Dayani Gamage தயானி கமகே

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  மீண்டும் ரணில் !!