ஒரேபார்வையில் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான 196 பேரின் முழு விபரம்

நடைபெற்று முடிந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமான விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன் அடிப்படையில் தேர்தலில் போட்டியிட்ட பாராளுமன்றத்திற்கு மாவட்ட ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் பின்வருமாறு, 

கண்டி மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

திலும் அமுனுகம – 171,758

மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே – 161,471

லொஹன் ரத்வத்த – 140,917

அநுராத ஜயரத்ன – 140,798

கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல – 110,832

வசந்த யாபா பண்டார – 108,940

குணதிலக ராஜபக்ஷ – 49,317

உதயன சாமிந்த கிரிந்திகொட – 39,904 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரவூப் ஹக்கீம் – 83,398

அப்துல் ஹலீம் – 71,063

எம். வேலுகுமார் – 57,445

லக்ஷமன் கிரியெல்ல – 52,311 

கொழும்பு மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

சரத் வீரசேகர – 328,092

விமல் வீரவங்ச – 267,084

உதய பிரபாத் கம்மன்பில – 136,331

விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ – 120,626

பந்துல குணவர்தன – 101,644

பிரதீப் சமன் குமார – 91,958

தினேஸ் சந்திர ரூபசிங்க குணவர்தன – 85,287

மதுர விதானகெ – 70,205

பிரேமனாத் சீ தொலவத்த – 69,055

காமினி குலவங்ச லொகுகே – 62,543

சுசில் பிரேமஜயந்த – 50,321

ஜகத் குமார – 47,693 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 

சஜித் பிரேமதாஸ – 305,744

எஸ்.எம் மரிக்கார் – 96,916

முஜிபுர் ரஹ்மான் – 87,589

ஹர்ஷ த சில்வா – 82,845

பாட்டாலி சம்பிக்க ரணவக்க – 65,574

மனோ கணேஷன் – 62,091 

யாழ் மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி

அங்கஜன் ராமநாதன் – 36,365 வாக்குகள் 

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சிவஞானம் ஶ்ரீதரன் – 35,884 வாக்குகள், எம்.ஏ சுமந்திரன் – 27,834 வாக்குகள், தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் – 23,840 வாக்குகள்,  

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி

டக்லஸ் தேவனந்தா – 32,146 வாக்குகள் 

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்

கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் – 31,658 வாக்குகள் 

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி

சி.வி விக்னேஸ்வரன் – 21,554 வாக்குகள் 

வன்னி மாவட்டம் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரிஷாட் பதியுதீன் – 28,203 வாக்குகள்,  

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் – 25,668 வாக்குகள், செல்வம் அடைகலநாதன் – 18,563 வாக்குகள், யோகராஜலிங்கம் – 15,190 வாக்குகள் 

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி 

காதர் மஸ்தான் – 13,454 வாக்குகள் 

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி

குலசிங்கம் திலீபன் – 3,203 வாக்குகள் 

திருகோணமலை மாவட்டம் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

எஸ்.எம் தௌபீக் – 43, 759, இம்ரான் மஹ்ரூப் – 39,029 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

கபில நுவன் அத்துகோரல – 30, 056 

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

ஆர்.சம்பந்தன் – 21, 422 

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்

சிவனேசதுறை சந்திரகாந்தன் – 54,198 

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சாணக்யா ராஹுல் – 33,332, கோவிந்தன் கருணாகரன் – 26, 382

ஶ்ரீங்கா பொதுஜன பெரமுன

சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – 22,218 

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்

அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர் – 17,599 

திகாமடுல்ல மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

விமலவீர திஸாநாயக்க – 63,594, டீ.சி வீரசிங்க – 56,00, திலக் ராஜபக்ஷ 54,203 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

எம்.எச்.எம் ஹரீஸ் – 36,850

பைஸல் காசிம் -29,423

தேசிய காங்கிரஸ்

ஏ.எச்.எம் அதாவுல்ல – 35,697 

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்

மொஹமட் முஸரப் -18,389 

நுவரெலியா மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

ஜீவன் தொண்டமான் – 109,155 வாக்குகள்,  சீ.பீ ரத்நாயக்க – 70,871 வாக்குகள்,  எஸ்.பீ திஸாநாயக்க – 66,045 வாக்குகள், ரமேஸ்வரன் – 57,902 வாக்குகள், நிமல் பியதிஸ்ஸ – 51,225 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

பழனி திகாம்பரம் – 83,392 வாக்குகள்,  வேலுசாமி இராதாகிருஸ்ணன் – 72,167 வாக்குகள்,  மயில்வாகனம் உதயகுமார் – 68,119 வாக்குகள் 

பதுளை மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நிமல் சிறிபால த சில்வா – 1,41,901,  சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய – 71,766,  தேனுக விதானகமகே – 68,338,  சாமர சம்பத் தஸநாயக்க – 66,393,  டிலான் பெரேரா – 53,081,  ஜானக திஸ்ஸகுட்டியாராச்சி – 50,151 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

வடிவேல் சுரேஸ் – 49,762,  அரவிந்தகுமார் – 45,491,  சமிந்த விஜேசிறி – 36,291 

காலி மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

ரமேஷ் பத்திரன – 205,814 வாக்குகள்,  சம்பத் அத்துகோரல – 128,331 வாக்குகள்,  மொஹன் சில்வா – 111,626 வாக்குகள்,  சந்திம் வீரக்கொடி – 84,984 வாக்குகள், இசுறு தொடங்கொட – 71,266வாக்குகள்,  ஷான் விஜயலால் த சில்வா – 67,793 வாக்குகள், கீதா குமாரசிங்க – 63,357வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

கயந்த கருணாதிலக – 50,097 வாக்குகள்,  மனூஷ நாணயக்கார – 47,399 வாக்குகள் 

மாத்தறை மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நிபுன ரணவக்க – 131,010 வாக்குகள், கருணாதாஸ கொடிதுவக்கு – 114,319 வாக்குகள்,  டலஸ் அழகப்பெரும – 103,534 வாக்குகள்,  காஞ்சன விஜசேகர – 96,033 வாக்குகள், மஹிந்த யாப்ப அபேவர்தன – 80,595 வாக்குகள், வீரசுமன வீரசிங்க – 77,968 வாக்குகள் , 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

புத்திக பத்திரன – 44,839 வாக்குகள் 

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நாமல் ராஜபக்ஷ – 166,660, டி.வி ஷானக்க – 128,805,  மஹிந்த அமரவீர – 123,730, சமல் ராஜபக்ஷ – 85,330, உபுல் கலப்பத்தி – 63,369,  அஜித் ராஜபக்ஷ – 47,375 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

திலிப் வெதாராச்சி – 25,376 

பொலன்னறுவ மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

மைத்திரிபால சிறிசேன – 111,137 வாக்குகள்,  ரொஷான் ரணசிங்க – 90,615 வாக்குகள், சிறிபால கம்லத் – 67,917 வாக்குகள்,  அமரகீர்த்தி அதுகோரல – 45,939 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

கிங்ஸ் நெல்சன் – 22,392 வாக்குகள் 

மொனராகல மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

சசீந்திர ராஜபக்ஷ – 104,729 வாக்குகள்

குமாரசிறி ரத்னாயக்க – 91,530 வாக்குகள்

விஜித பெருகொட – 68,984 வாக்குகள்

ஜகத் புஷ்பகுமார – 66,176 வாக்குகள்

கயாஷான் விஜேசிங்க – 45,384 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

தர்மசேன விஜேசிங்க – 20,662 வாக்குகள் 

மாத்தளை மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

ஜனக பண்டார தென்னகோன் – 73,296 வாக்குகள்

நாலக பண்டார கோட்டோகொட – 71,404 வாக்குகள்

பிரமித பண்டார தென்னகோன் – 67,776 வாக்குகள்

ரோஹண திஸாநாயக்க – 50,368 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரோஹினி குமாரி கவிரத்ன – 27,587 வாக்குகள் 

கேகாலை மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

கனக ஹேரத் – 128,592 வாக்குகள்

ரஞ்சித் சியாபலாபிட்டிய – 103,300 வாக்குகள்

தாரக பாலசூரிய – 96,763 வாக்குகள்

ராஜிகா விக்ரமசிங்க – 68,802 வாக்குகள்

துஷ்மன்த மித்ரபால – 58,306 வாக்குகள்

சுதத் மஞ்சுல – 45,970 வாக்குகள்

உதயகாந்த குணதிலக – 46,628 வாக்குகள் 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

கபீர் ஹசீம் – 58,716 வாக்குகள்

சுஜித் சஞ்சய – 28,082 வாக்குகள் 

களுத்துறை மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

விதுர விக்ரமநாயக்க – 147,958

ரோஹித அபேகுணவர்தன – 147,472

சஞ்சீவ எதிரிமான்ன – 105,973

பியல் நிஷாந்த – 103,904 

ஜயந்த சமரவீர – 100,386

அனூப பஸ்குவல் – 97,777

லலித் எல்லாவல – 76,705

மஹந்த சமரசிங்க – 58,514 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ராஜித சேனாரத்ன – 77,476

குமார வெல்கம – 77,083 

இரத்தினபுரி மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

பவித்ரா வன்னியாராச்சி – 200,977

பிரேமலால் ஜயசேகர – 104,237

ஜானக வக்கும்புர – 101,225

காமினி வலேபொட – 85,840

அகில எல்லாவல – 71,179

வாசுதேவ நாணயக்கார – 66,991

முதிதா பிரியாந்தி – 65,923

ஜோன் செனவிரத்ன – 58,514 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ஹேஷான் விஜய விதானகே – 60,426

வருண பிரியந்த லியனகே – 47,494

தலதா அதுகோரல – 45,105 

அநுராதபுரம் மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

எஸ்.எம் சந்திரசேன – 139,368

சன்ன ஜயசுமன – 133,980

உத்திக பிரேமரத்ன – 133,550

செஹான் சேமசிங்க – 119,878

துமிந்த திஸாநாயக்க – 75,535

எச். நந்தசேன – 53,618

எஸ். குமாரசிறி – 49,030

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

இசாக் ரஹ்மான் – 49,290

ரோஹண பண்டார – 39,520 

குருணாகலை மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

மஹிந்த ராஜபக்ஷ – 527,364

ஜொன்ஸ்டன் பெரேரா – 199,203

குணபால ரத்னசேகர – 141,991

தயாசிறி ஜயசேகர – 112,452

அசங்க நவரத்ன – 82,779

சமன்பிரிய ஹேரத் – 66,814

டீ.பி.ஹேரத் – 61,954

அநுர பிரியதர்ஷன யாபா – 59,696

பியரத்ன ஹேரத் – 54,351

ஷாந்த பண்டார – 52,086

சுமித் உடுகும்புர – 51,134 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

நளின் பண்டார – 75,631

ஜே.சி அலவதுவல – 65,956

அசோக் அபேசிங்க – 54,512

துஷார இந்துனில் – 49,364 

கம்பஹா மாவட்டம் 

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நாலக்க கொடஹேவா – 325,479

பிரசன்ன ரணதுங்க – 316,544

இந்திக்க அனுருத்த – 136,297

சிசிர ஜயகொடி – 113,130

நிமல் லன்சா – 108,945

பிரதீப் வித்தான – 97,494

சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோ – 89,329

பிரசன்ன ரணவீர – 83,203

ஹர்ஷனி குணவர்தன – 77,922

லசந்த அலகியவன்ன – 73,061

நலின் பெர்னாண்டோ – 69,800

மிலான் ஜயதிலக்க – 68,449

உபுல் மஹேந்திரா – 67,756 

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

சரத் பொன்சேகா – 110,555

ரஞ்சன் ராமநாயக்க – 103,992

ஹர்ஷன ராஜகருணா – 73,612

காவிந்த ஜயவர்தன – 52,026 

தேசிய மக்கள் சக்தி

விஜித ஹேரத்

Check Also

ஹங்வெல்லை துப்பாக்கிச் சூடு நடந்தது என்ன?

வாஹித் லெப்பை மொஹம்மது பர்சான் 46 வயதான மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தை. ஹங்வெல்லை நகரின் ஹோட்டல் ஒன்றினை நடாத்திச் செல்பவர். …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters