இலங்கை சிவில் ஏவியேஷன் ஆணையத்தின் செய்தி

அனைத்து விமான நிறுவனத்திற்கு இலங்கை சிவில் ஏவியேஷன் ஆணையத்தின் செய்தி

இலங்கை சுகாதார அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி, இலங்கையில் உள்ள அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களும் 2020 மார்ச் 19 முதல் 04:00 மணி முதல் 2020 மார்ச் 25 அன்று 23:59 மணி வரை (இலங்கையில் உள்ளூர் நேரம்). மூடப்படும்

இம் மூடல் இலங்கை அதிகாரிகளால் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும்..

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தடைசெய்யப்பட்ட காலத்தில், பின்வருபவை அனுமதிக்கப்படும்:

  • கொழும்பிலிருந்து பயணிகளுடன் புறப்படும் விமானம்
  • நிறுத்தங்கள் (Stopovers), மாறும் பயணிகள் (transit) அல்லது visiting tourists.
  • BIA க்கு திருப்பப்படும் அவசர திசைதிருப்பல்கள் விமானங்கள்.
  • சரக்குக் விமானங்கள் செயல்பாடுகள் மற்றும் BIA க்கு வரும் மனிதாபிமான அடிப்படையிலான விமானங்கள்
  • BIA இல் தொழில்நுட்ப சம்பந்தப்பட்ட தரையிறக்கங்கள்
  • BIA இல் உள்வரும் படகு விமானங்கள் (பயணிகள் இல்லாமல்)

மேற்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற விமான நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தப்படுகின்றன..